Algemene voorwaarden

 1. ARTIKEL 1. DEFINITIES

  1. Martine’s Administratiekantoor: de eenmanszaak Martine’s Administratiekantoor, statutair gevestigd te Moergestel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17229895.
  2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Martine’s Administratiekantoor een overeenkomst is aangegaan.
  3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
  4. Diensten: alle diensten die Martine’s Administratiekantoor voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor de ondernemer uit handen nemen van de boekhouding, het doen van periodieke belastingaangiften zoals de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting, het opstellen van jaarstukken en/of eventuele tussentijdse rapportages.
  5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Martine’s Administratiekantoor en de klant krachtens welke Martine’s Administratiekantoor de dienst zal uitvoeren.
  6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
  7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
  8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Martine’s Administratiekantoor.
  9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijkeen persoonsgegevens die door de klant en/of Martine’s Administratiekantoor worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
  10. Website: www.martines-ak.nl.
 2. ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Martine’s Administratiekantoor gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte (rechts-)handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Martine’s Administratiekantoor, door akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Martine’s Administratiekantoor en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
  4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Martine’s Administratiekantoor zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
  5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.
 3. ARTIKEL 3. OPDRACHT EN AANBIEDINGEN

  1. Opdrachten van Martine’s Administratiekantoor zijn geldig voor de in de opdracht aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de opdracht geldig tot 30 dagen na de datum waarop de opdracht is uitgebracht. Als de klant een aanbod of opdracht niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de opdracht.
  2. Martine’s Administratiekantoor zal in de opdracht aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de opdracht. De in de opdracht genoemde prijzen gelden voor de in de opdracht genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de opdracht staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst of product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Martine’s Administratiekantoor met een vooraf geschat aantal uren/tarief. Zodra de klant de opdracht heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.
  3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Martine’s Administratiekantoor het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
  4. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Martine’s Administratiekantoor zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van een opdracht betreffende een opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is Martine’s Administratiekantoor bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
  5. Alle door Martine’s Administratiekantoor gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw voor bedrijven en inclusief btw voor particulieren, reiskosten á €0,19 ex btw per kilometer en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  6. Martine’s Administratiekantoor behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
  7. Martine’s Administratiekantoor behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
  8. Opdrachten en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
  9. Martine’s Administratiekantoor is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de opdracht wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de opdracht, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
  10. Afspraken over deadlines worden in de opdracht schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Martine’s Administratiekantoor afhangt van feedback of input van de klant, is Martine’s Administratiekantoor nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Martine’s Administratiekantoor is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
  11. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van 1 correctieronde wijzigingen/aanvullingen op de concept documenten aan Martine’s Administratiekantoor door te geven, tenzij anders overeengekomen. De wijzigingen/aanvullingen dienen binnen 30 dagen te worden aangeleverd aan Martine’s Administratiekantoor.
  12. In geval van wijzigingen/aanvullingen die na 14 dagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door Martine’s Administratiekantoor meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend.
 4. ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

  1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei (schriftelijke) wijze een mededeling aan Martine’s Administratiekantoor verricht inhoudende de aanvaarding van een opdracht.
  2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
  3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Martine’s Administratiekantoor binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
  4. Martine’s Administratiekantoor heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden. Voorafgaand aan de opdracht zal met de klant in overleg bepaald worden welke derde partij wordt ingehuurd en welke kosten daarmee gepaard gaan. De kosten voor de werkzaamheden van de desbetreffende derde partij worden 1-op-1 aan de klant doorberekend en gefactureerd.
  5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Martine’s Administratiekantoor zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
  6. Indien de klant een overeenkomst met Martine’s Administratiekantoor wenst te ontbinden of annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot de vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden met een minimum van 30 procent of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
  7. Indien Martine’s Administratiekantoor, door omstandigheden ten tijde van de opdracht of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de opdracht of opdrachtbevestiging, is Martine’s Administratiekantoor gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Martine’s Administratiekantoor in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Martine’s Administratiekantoor uitgevoerde werk te vergoeden.
  8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. Martine’s Administratiekantoor zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
 5. ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MARTINE’S ADMINISTRATIEKANTOOR

  1. Martine’s Administratiekantoor garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
  2. Martine’s Administratiekantoor spant zich in om de gegevens die Martine’s Administratiekantoor voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
  3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Martine’s Administratiekantoor met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
  4. Martine’s Administratiekantoor is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Martine’s Administratiekantoor tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 5.4. Martine’s Administratiekantoor is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Martine’s Administratiekantoor en/of overige promotionele uitingen van Martine’s Administratiekantoor.
  5. Indien Martine’s Administratiekantoor de aangifte inkomstenbelasting voor de klant uitvoert en de klant minder dan één volledig boekjaar de klant is bij Martine’s Administratiekantoor, is Martine’s Administratiekantoor gerechtigd, na overleg met de klant, extra kosten in rekening te brengen.
  6. In de dienstverlening welke Martine’s Administratiekantoor aanbiedt, is ook het doen van de aangifte inkomstenbelasting opgenomen. Indien de klant Martine’s Administratiekantoor verzoekt om zorgt te dragen voor de aangifte inkomstenbelasting in een uitgebreide dan wel ingewikkelde situatie, is Martine’s Administratiekantoor gerechtigd, na overleg met de klant, extra kosten in rekening te brengen.
  7. Martine’s Administratiekantoor werkt online samen met haar de klanten. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen overleggen dan kan er in overleg met Martine’s Administratiekantoor een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
  8. Martine’s Administratiekantoor is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Martine’s Administratiekantoor tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
  9. Martine’s Administratiekantoor heeft een meldplicht bij signalen van fraude en/of witwassen volgens de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) en mag informatie – zo nodig zonder toestemming van de klant – aan de benodigde instanties verstrekken zonder dat hierdoor een conflict van plichten ontstaat.
 6. ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

  1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
  2. De klant dient Martine’s Administratiekantoor te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Martine’s Administratiekantoor onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Martine’s Administratiekantoor om verzoekt.
  3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Martine’s Administratiekantoor zijn verstrekt, heeft Martine’s Administratiekantoor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
  4. De klant stelt Martine’s Administratiekantoor steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
  5. Bij klachten over de door Martine’s Administratiekantoor geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Martine’s Administratiekantoor binnen 14 dagen na volledige afronding van de opdracht. Ontvangt de klant bericht van de Belastingdienst of een andere dergelijke instantie, is de klant verplicht de klacht binnen 30 dagen na dagtekening van het schrijven van de Belastingdienst of de andere instantie aan Martine’s Administratiekantoor te melden. De klant vrijwaart Martine’s Administratiekantoor één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
  6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Martine’s Administratiekantoor nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Martine’s Administratiekantoor niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
  7. Wanneer Martine’s Administratiekantoor inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Martine’s Administratiekantoor is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
  8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Martine’s Administratiekantoor tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
  9. Het is de klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen binnen de concept aangifte/documenten zonder voorafgaand overleg met Martine’s Administratiekantoor. Indien de klant toch zelf, en zonder voorafgaand overleg met Martine’s Administratiekantoor, wijzigingen aanbrengt is Martine’s Administratiekantoor niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan.
  10. Indien de klant niet-tijdig de gegevens en/of materialen betreffende de aangifte aan Martine’s Administratiekantoor aanlevert, en de aangifte daardoor niet tijdig ingediend kan worden, is Martine’s Administratiekantoor nimmer aansprakelijk voor de eventuele (financiële) gevolgen.
 7. ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

  1. De door Martine’s Administratiekantoor te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Martine’s Administratiekantoor opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
  2. Een door Martine’s Administratiekantoor vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Martine’s Administratiekantoor niet van rechtswege in verzuim.
  3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Martine’s Administratiekantoor, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Martine’s Administratiekantoor mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
  5. Aan de leveringsplicht van Martine’s Administratiekantoor zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Martine’s Administratiekantoor geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
  6. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Martine’s Administratiekantoor beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
  7. Wanneer de levering door Martine’s Administratiekantoor onverhoopt vertraging oplevert, zal Martine’s Administratiekantoor dit per e-mail aan de klant mededelen. Mocht Martine’s Administratiekantoor besluiten op dat moment de opdracht te annuleren zal dit in overleg met de klant plaatsvinden.
  8. Aan de leveringsplicht van Martine’s Administratiekantoor zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Martine’s Administratiekantoor geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
 8. ARTIKEL 8. BETALING

  1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
  2. Alle door Martine’s Administratiekantoor verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
  4. In geval van niet tijdige betaling kan Martine’s Administratiekantoor besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Martine’s Administratiekantoor besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
  5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. btw bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
  6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  7. In bovenstaande gevallen heeft Martine’s Administratiekantoor voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.
  8. De klant gaat er mee akkoord dat Martine’s Administratiekantoor elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Martine’s Administratiekantoor zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
  9. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant, vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer of wanneer de klant een of meerdere incasso’s storneert, dan is de klant €15,- administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso. Tevens is de klant verplicht om zelf zorg te dragen voor de betaling die door automatische incasso niet is geslaagd.
  10. De klant kan bezwaren tegen de door Martine’s Administratiekantoor verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Martine’s Administratiekantoor kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Martine’s Administratiekantoor een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 9. ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

  1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes en formats alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Martine’s Administratiekantoor tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De door Martine’s Administratiekantoor geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. De inhoud van de website van Martine’s Administratiekantoor, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Martine’s Administratiekantoor en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Martine’s Administratiekantoor.
  4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Martine’s Administratiekantoor ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Martine’s Administratiekantoor, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
  5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Martine’s Administratiekantoor geleverde producten blijven eigendom van de klant.
  6. Martine’s Administratiekantoor is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Martine’s Administratiekantoor plaatst. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Martine’s Administratiekantoor vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
  7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
  8. Bij inbreuk heeft Martine’s Administratiekantoor recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
 10. ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Iedere overeenkomst tussen Martine’s Administratiekantoor en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Martine’s Administratiekantoor gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Martine’s Administratiekantoor kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Martine’s Administratiekantoor gestelde doel.
  2. Indien Martine’s Administratiekantoor onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Dit bedrag is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Martine’s Administratiekantoor uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
  3. In aanvulling op artikel 10.2 is Martine’s Administratiekantoor dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Martine’s Administratiekantoor aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Martine’s Administratiekantoor toegerekend kunnen worden: • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
  4. Martine’s Administratiekantoor sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Martine’s Administratiekantoor geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Martine’s Administratiekantoor.
  5. Martine’s Administratiekantoor is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade met betrekking tot eventuele door de klant aangevraagde toeslagen, gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  6. De klant vrijwaart Martine’s Administratiekantoor voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Martine’s Administratiekantoor.
  7. Martine’s Administratiekantoor is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
  8. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals is geadviseerd door Martine’s Administratiekantoor.
  9. Indien de klant zelf de boekhouding aan Martine’s Administratiekantoor aanlevert is Martine’s Administratiekantoor nimmer aansprakelijk voor fouten die daardoor in een eventuele aangifte zijn ontstaan.
 11. ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

  1. Martine’s Administratiekantoor is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
  2. Martine’s Administratiekantoor is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Martine’s Administratiekantoor weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Martine’s Administratiekantoor kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Martine’s Administratiekantoor een overeenkomst is aangegaan.
  3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Martine’s Administratiekantoor onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Martine’s Administratiekantoor, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Martine’s Administratiekantoor, wanprestatie door leveranciers van Martine’s Administratiekantoor waardoor Martine’s Administratiekantoor haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Martine’s Administratiekantoor of diens leveranciers.
  4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
  5. Bij overmacht heeft Martine’s Administratiekantoor ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Martine’s Administratiekantoor in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
 12. ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de opdracht anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
  2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
  3. Beide partijen, zowel de klant als Martine’s Administratiekantoor, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Martine’s Administratiekantoor de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Martine’s Administratiekantoor voortvloeiende verplichting; • de klant inbreuk maakt op rechten van derden; • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Martine’s Administratiekantoor; • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; • bij terugkerende betalingsproblemen • bij een vermoeden van het overtreden van de WWFT. Martine’s Administratiekantoor zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Martine’s Administratiekantoor vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  6. Martine’s Administratiekantoor behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Martine’s Administratiekantoor overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.
 13. ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

  1. Martine’s Administratiekantoor zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de opdracht overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de opdracht overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Martine’s Administratiekantoor in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
  2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Martine’s Administratiekantoor worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Martine’s Administratiekantoor aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Martine’s Administratiekantoor.
  3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Martine’s Administratiekantoor te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Martine’s Administratiekantoor, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.
 14. ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Martine’s Administratiekantoor en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  2. Indien de klant in haar opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Martine’s Administratiekantoor alleen bindend indien en voor zover deze door Martine’s Administratiekantoor uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Indien Martine’s Administratiekantoor op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
  4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
  5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Martine’s Administratiekantoor hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
  6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Martine’s Administratiekantoor partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  7. De klant en Martine’s Administratiekantoor zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
  8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Martine’s Administratiekantoor en de klant.

versie: november 2022